Megalakulás

1995 

Megalakul az Országos Cisztás Fibrózis Egyesület.

A Gödöllõn rendezett IV. Országos CF Találkozó volt a színhelye az évek óta érlelõdõ gondolat megvalósulásának, az Országos CF Egyesület megalakulásának, 1995  szeptember 30-án. Az alakuló közgyûlésen csaknem 8o fõ volt jelen, akik az Alapszabály tervezet és az egyesület célkitûzéseinek rövid ismertetése után egyhangúlag megszavazták a megalakítást.

Az Alakuló Közgyûlés levezetõ elnöke  Dr. Galambos Sándor volt. Mielött a szavazásra került volna sor, Dr. Borka Péter, a Felnõtt CF Betegek Egyesülete nevében nyitotta meg az ülést. Annak az Egyesületnek nevében, mely idén negyedik alkalommal szervezte meg a minden esztendõben nagy elismeréssel és örömmel fogadott országos CF találkozót. Elmondta, hogy az egyesület tagjai megvitatták az országos szervezet létrejöttére tett javaslatot és elhatározták, hogy támogatják azt, hogy az eddiginél még szervezettebben és hatékonyabban legyen biztosítható a CF-es betegek érdekeit szolgáló szakmai ill. humanitárius feladatok megvalósítása.

Magam, ismertettem a szervezet megalakítására vonatkozó koncepciót, az Egyesület célját, jelentõségét és rövid tájékoztatást adtam a felépítésérõl. Kértem, hogy akik alapító tagként jelen vannak és csatlakozni kívánnak az Egyesülethez, sziveskedjenek kitölteni és aláírni a belépési szándék-nyilatkozatot.  Az összegyûjtött és aláírt belépési nyilatkozatok alapján 43 természetes személy, mint egyéni alapító tag és 3 jogi személy , nevezetesen a ” Felnõtt CF Betegek Egyesülete”, a “CF-es gyermekek élhetõ életéért” nevû Alapítvány és a “Speciális táplálást igénylõ gyermekek szüleinek egyesülete” kimondták az Egyesület megalakítására vonatkozó szándékukat és elfogadták annak Alapszabályát.

Ezután a levezetõ elnök felolvasta az Egyesület ügyintézõ és képviseleti szerveinek tagjaira, valamint az Egyesület tiszteletbeli elnökének személyére szóló javaslatokat és ismertette a szavazás módját.  Tekintettel arra, hogy a szavazás módjával kapcsolatban észrevétel nem történt, valamint arra, hogy a jelölõ listán ismertetett szereplõkön kívül további személyekre javaslatok nem merültek fel, egyenkénti nyílt szavazással  46 igen  szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztásra kerültek az alábbiak:

Az Országos CF Egyesület :

Tiszteletbeli elnöke::              Prof. Dr. Gyurkovits Kálmán

Országos választmánya:         Dr. Holics Klára     elnök

Dr. Dolinay Tamás   alelnök

Soltész  Miklós       fõtitkár

Továbbá:         Kolozsi Gézáné,   Dr. Szabó Ágnes,   Dr. Virágos Péterné  Horváth Nándorné,   Tóthné Drobni Erzsébet,   Dr. Csiszér Eszter,   Dr. Borka Péter,   Dr. Sólyom Enikõ,   Dr. Ujhelyi Rita,   Barnai Mária,   Dr. Galambos Sándor,   Kissné Kántor Ilona     mint a Választmány tagjai.

Ellenõrzõ Bizottsága:                     Varga Árpád   elnök

Halgatné Szalai Gizella  és

Korán Imre   –    mint a Bizottság tagjai.

A választás után a levezetõ elnök ismertette azt, hogy a törvény szerint az Országos Egyesület, mint társadalmi szervezet egyéb feltételek mellett akkor nyilvánítható jogi személlyé, ha :

– önálló ügyintézõ és képviseleti szerve van, valamint

– a mûködéséhez szükséges vagyonnal  (önálló költségvetéssel) rendelkezik.

Az Egyesület vagyona többek között a tagok által vállalt és befizetett tagdíjakból, valamint az önkéntes adományokból keletkezik. Ezért javaslat történt arra vonatkozólag is, hogy az éves tagdíj minimális összege a tag éves nettó jövedelmének legalább egy ezreléke legyen. Ezt az alapító tagok ellenszavazat nélkül elfogadták.

A Közgyûlés ezután felhatalmazta az elnököt, alelnököt és fõtitkárt, hogy az elõírt módon nyújtsanak be kérelmet a Fõvárosi Bírósághoz, az Egyesület nyilvántartásba vételére.A nyilvántartásba vételi határozat birtokában pedig intézkedjenek az Egyesület számára bankszámla megnyitására, valamint az APEH és az Egészségbiztosítási Pénztár-ba a szükséges bejelentkezések megtételére.

Ezzel az Alakuló Közgyûlés végetért.

Az azóta eltelt idõben elkészültek a szükséges beadványok, a kérelmet eljuttatuk a Fõvárosi Bírósághoz. Az elnökség egy rövid stratégiai megbeszélést tartott és 1995 december 8.-ára összehívta a Választmányt az elsõ hivatalos alakuló ülésre, melynek célja a szervezeti, mûködési ill  együttmûködési kérdések megvitatása lesz.

 

Dr. Holics Klára

top